گروه سلامت زنان

دسته بندی
یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:20
شماره :
247

گروه سلامت زنان

برنامه راهبردی

برنامه راهبردی گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی در حمایت از اهمیت سلامت زنان  که شامل رفاه جسمی،روانی، عاطفی، اجتماعی،  و معنوی زنان بوده و تحت تأثیر شرایط بیولوژیکی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی زندگی آنان می‌باشد، تدوین گردیده است. این برنامه چارچوبی برای فعالیتهای گروه در پاسخ به چالشها و نیازهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در زمان حال و آینده است. تلاش گروه بر آن خواهد بود که با توجه به تمامی ابعاد سلامت زنان در طی دوره‌های مختلف زندگی و تأثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و منزلت زن در جامعه، با تمرگز بر نظام سلامت کشور، با رویکردی کل نگر و جامع، همکاری و تعامل بین بخشی در جهت بهبود سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت و سایر بخشهای اجتماعی اقدام نماید 

تحلیل محیط داخلی:

نقاط قوت:

 • جایگاه فرهنگستان به عنوان مرجع عالی علمی در زمینه دیده بانی کلان، پایش و ارزیابی،  نظارت و    برنامه ریزی سلامت زنان
 • وجود متخصصین و محققین صاحبنظر در گروه سلامت زنان و سایر گروهها
 • امکان ارتباط و دسترسی به منابع اطلاعاتی سلامت زنان
 • امکان همکاری با سایر مراجع و مجامع علمی کشور
 • امکان ارتباط و همکاری با مراجع علمی بین المللی
 • وجود نشریه علمی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی معتبر
 • امکان ارتباط نهادمند با مسئولین سیاستگذاری و اجرایی
 • وجود منابع و امکانات جهت ایجاد ارتباط مجازی، همفکری و تبادل اطلاعات علمی 

نقاط ضعف:

 • ضعف تبیین، معرفی و اطلاع رسانی در خصوص جایگاه و مأموریت فرهنگستان در جامعه و سازمانهای اجرایی
 • عدم استفاده بهینه از تجهیزات و فناوری جهت فعالیت در فضای علمی مجازی
 • ضعف دسترسی مستمر به بانکهای علمی معتبر
 • ضعف نگرش جنسیتی در برنامه‌های سایر گروههای تخصصی فرهنگستان
 • ضعف اطلاع، تحلیل و بهره برداری مستمر از داده‌ها و اطلاعات موجود سلامت زنان
 • فقدان ارتباط نهادمند و مستمر با مراجع ملی در زمینه‌های علمی، سیاستگذاری و اجرایی مرتبط با سلامت زنان

تحلیل محیط بیرونی:

 • آگاهی و توجه محدود متخصصان علمی کشورنسبت به موضوع سلامت زنان
 • محدودیت منابع جهت مطالعه و تحقیق در حیطه سلامت زنان
 • ضعف رویکرد جنسیتی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های بخش سلامت  (ساختار- منابع- قوانین و مقررات و…)
 • ضعف ارتباط نهادمند اطلاعاتی با مجامع سیاستگداری و تصمیم گیری
 • ضعف اگاهی نسبت به حقوق و منزلت زنان در جامعه و مراکز درمانی و مراقبتی
 • عدم توجه به ویژگیهای فیزیولوژیکی، نقشها و مسئولیتهای متعدد خانوادگی و اجتماعی زنان در برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش سلامت
 • ضعف تحقیقات متمرکز و هدفمند سلامت زنان (پیمایشها)
 • فقدان نظام پایش و مراقبت مستمر سلامت زنان در نظام سلامت کشور
 • روند افزایش الگوهای رفتارهای پرخطر در بین زنان (چاقی – مصرف سیگار - مواد مخدر…)
 • روند افزایش مشکلات احتماعی اقتصادی و فرهنگی و تأثیر آن بر سلامت زنان

فرصت‌ها:

 • وجود منشور حقوق و مسئولیتهای زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سند پایه ملی و کلان کشوری
 • وجود سیاستهای مصوب و برنامه‌های مدون در ارتباط با سلامت زنان
 • توجه به سلامت زنان در اهداف و دورنمای برنامه بیست ساله و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور
 • روند افزایش مشارکت زنان در مناصب قانونگزاری و سیاستگذاری کشور
 • برخورداری از ساختارهای سیاستگذاری برنامه ریزی نظارتی و مشورتی در امور زنان در مراکز علمی و اجرایی
 • وجود انجمنهای علمی مرتبط با امور زنان
 • وجود سازمانهای مردم نهاد و صنفی زنان
 • افزایش شمار دانشجویان و دانش آموختگان زن

چشم انداز:

گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان مرجع علمی و مشورتی در زمینه سلامت زنان با توجه به اسناد بالادستی مرتبط ازجمله منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،اهداف و دورنمای برنامه بیست ساله و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، و سیاستهاو راهبردهای ارتقای سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران، افق و چشم انداز خود را دستیابی به بالاترین مرجع و جایگاه علمی و مشورتی، و دیده بانی در زمینه سلامت زنان ترسیم می‌نماید.
گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان یک مرجع علمی و فرهنگی، دیده بان، هدایت گر، مشاور، نظریه پرداز  و سیاستگذار در زمینه سلامت زنان بر خود لازم میداند تا با بهره گیری از جدیدترین، بهترین و مناسب‌ترین فناوریها، نیروهای متخصص، و منابع کافی درجهت گسترش مرزهای دانش، ارتقای آموزش، پژوهش و خدمات سلامت زنان تلاش نماید، و ضمن تعامل سازنده و ارتباط نهادمند با سازمانهای مرتبط دولتی و غیر دولتی از طریق بررسی و تحلیل وضعیت سلامت زنان،  سیاستها، و راهکارهای  مناسب بهبود سلامت زنان را تدوین و پیشنهاد نماید.
هدف:

 • ارتقای دانش سلامت زنان و شناخت اولویتها و نیازهای سلامت آنان
 • بهبود سیاستها و برنامه‌های مرتبط با سلامت زنان
 • ارتقای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات مؤثر سلامت در حوزه سلامت زنان
 • ارزشهای حاکم بر فعالیت‌ها و برنامه‌های گروه سلامت زنان هم راستا با اهداف و آرمانهای نظام اسلامی، تأکید بر محوریت انسان سالم و امکان رشد و حرکت بسوی کمال، و اعتلای اخلاق پزشکی عبارتند از:
 • حفظ کرامت و حقوق انسانی زن
 • رشد و تعالی همه جانبه زنان، خانواده و جامعه
 • دوری از فقر، فساد، تبعیض و بیعدالتی و ایجاد امنیت سلامتی
 • دانایی محوری
 • شایسته سالاری و الگوسازی در جامعه اسلامی، ایرانی و جهانی

گروه سلامت زنان در حیطه علمی، سیاستگذاری و پژوهشی در عرصه داخلی و بین المللی با کلیه مراجع و سازمانهایتصمیم گیر و علمی و اجرایی داخل کشور و نیز مراکز معتبر علمی بین المللی و جهانی تعامل گسترده برقرار می‌نماید.
کانونهای توجه گروه سلامت زنان:

 • بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ایجاد ساختار علمی مجازی و نیمه مجازی در زمینه سلامت زنان
 • جذب نخبگان و استعدادهای برتر

اهداف راهبردی:

 • توجه به نیازهای سلامت زنان و برقراری رویکرد جنسیتی در برنامه‌های کلان بخش سلامت
 • گسترش و هماهنگی تحقیقات سلامت زنان و افزایش تولیدات علمی و فناوری مرتبط با آن
 • اطمینان از تأمین خدمات مورد نیاز سلامت زنان متناسب با اولویتهای آنان
 • ارتقای شاخصهای استاندارد سلامت زنان و هماهنگی در برقراری نظام پایش و مراقبت از سلامت زنان در کشور
 • توسعه ارتباط نهادمند با مجامع علمی، برنامه ریزی، سازمانها و مراجع اطلاعاتی سلامت زنان در سطح ملی
 • توسعه ارتباط با سازمانها و مجامع علمی و برنامه ریزی و اجرایی سلامت زنان در سطح  بین المللی و بهره برداری از تجارب موفق علمی و اجرایی سایر کشورها
 • افزایش دسترسی به بانکهای اطلاعاتی معتبر ملی و بین المللی مرتبط با سلامت زنان
 • افزایش آگاهی و اطلاع رسانی متخصصین، سیاستگذاران و جامعه در خصوص اهمیت و نقش زنان در سلامت جامعه و ابعاد سلامت زنان (حقوق و منزلت زن و تأثیر عوامل اجتماعی اقتصادی و رفتارهای پرخطر)
 • افزایش حضور زنان متخصص در سطوح عالی نظام سلامت و بهره گیری از توان علمی و مدیریتی آنان در اموزش و پژوهش

بنرها

 

X