گروه علمی سلامت و همکاریهای بین المللی

دسته بندی
یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:25
شماره :
249

گروه علمی سلامت و همکاریهای بین المللی

برنامه راهبردی

 با عنایت به ضرورت اصل "تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت" مندرج در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و در راستای ایجاد همکاریهای علمی سازنده با سازمانها و مراکز پیشرفته علمی و فن آوری بین المللی سلامت به منظور رفع نیازهای جامعه و حرکت در مرزهای دانش و در چارچوب اجرایی نمودن وظایف تصریح شده در اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در همکاریهای فرامرزی، گروه همکاریهای علمی بین المللی سلامت بر آن است تا با ایجاد ارتباطی هدفمند، مستمر، اثر گذار و همسو با اهداف فرهنگستان با سازمانها، نهادها، موسسات منطقه ای و بین المللی سلامت ضمن مشارکت فعال در مباحث بین المللی سلامت، دربهره گیری از فرصت‌های جهانی در این ارتباط ایفای نقش نماید.

اهداف کلان
۱- ایفای نقشی فعال در ارتقاء سلامت در منطقه و جهان از طریق مشارکت در مباحث بین المللی سلامت با بهره مندی از تجربیات و دستاوردهای ارزشمند نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران
۲- بهره مندی از تجربیات بین المللی در ارتقاء وضعیت سلامت در کشور
۳- ارتقاء تعامل با فرهنگستان‌های کشورهای دیگر
۴- ارتقاء همکاریهای بین المللی حوزه سلامت

برنامه‌ها
۱- بررسی منظم موضوعات جاری سازمان بهداشت جهانی(WHO)، صندوق کودکان سازمان ملل(Unicef)، صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA)و…با نمایندگان این سازمان‌ها و دیگر صاحبنظران از سازمانها و نهادهای داخلی و خارجی ذیربط.
۲- ایفای نقش مشورتی فرهنگستان علوم پزشکی ایران در سیاست‌ها و برنامه‌های سازمانهای بین المللی سلامت محور
۳- بهره مندی از نظرات مشورتی سازمانها ی بین المللی سلامت محور در راستای پیشبرد اهداف سلامت کشور
۴- برنامه ریزی ارتباط با سازمانهای منطقه ای و جهانی مانند کشورهای عضو گروه پنج (G-۵)، سازمان همکاریهای اقتصادی اکو(ECO)، سازمان همکاری کشورهای اسلامی (OIC) با همکاری نمایندگان این سازمانها و سفرای کشورهای عضو در جمهوری اسلامی ایران
۵- برنامه ریزی برای ارتباط و تعامل با فرهنگستان‌های سایر کشورها از مجاری معمول دیپلماتیک
۶- تدوین راهکارهایی برای تسهیل مبادلات پژوهش‌های منطقه ای و بین المللی
۷- بررسی راهکارهای جلب همکاری ایرانیان متخصص مقیم خارج ازکشور به منظور بهره وری از ظرفیت‌های علمی ایشان در اجرای اهداف فرهنگستان
۸- توسعه همکاریهای بین دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل و خارج از کشور
۹- ارتقای فرایند اعزام اساتید و محققان عرصه سلامت به سمینارها و کنگره‌های بین المللی
۱۰- مطالعه تطبیقی برنامه‌های سلامت جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌های مشابه در کشورهای برگزیده

بنرها

 

X