گروه علوم پایه پزشکی

دسته بندی
یکشنبه 1401/11/2 ساعت 01:39
شماره :
254

گروه علوم پایه پزشکی

وظایف:

با توجه به اهمیت نقش علوم پایه پزشکی در تولید علم و ارتقای پزشکی بالینی و همچنین نقش مشورتی فرهنگستان در سیاستگذاریهای کلان در زمینه آموزش و پژوهش کشور وظایف اصلی گروه مطالعه و بررسی آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در حیطه علوم پایه پزشکی در کل کشور است. علاوه بر آن اظهار نظر در مورد مسائل بهداشتی و حوزه سلامت بطور کلی و در ارتباط با علوم پایه پزشکی است. از سایر وظایف گروه مطالعه در خصوص امکانات توسعه رشته‌های مختلف علوم پایه پزشکی در سطح دانشگاههای کشور می‌باشد. بطور کلی گروه علوم پایه پزشکی در جهت توسعه علوم پایه پزشکی، تقویت روح پژوهش و ارتقاء سطح علوم پایه پزشکی فعالیت می‌نماید.
اهداف و رسالت:
۱- بررسی برنامه‌های آموزشی _ پژوهشی در سطح علوم پایه پزشکی عمومی و در سطح دوره‌های تخصصی و تربیت اساتید در این رشته‌ها.
۲- ایفای نقش مشورتی فرهنگستان در سیاستگذاریهای لازم برای تربیت و جذب محققین علوم پایه پزشکی که بتوانند در سطح بین المللی در تولید علم و همچنین ارائه خدمات آموزشی مطلوب فعالیت نماید.
۳- ارتباط بین علوم پایه و علوم بالینی از طریق سیاست گذاری‌های آموزشی و پژوهشی.
برنامه‌های راهبردی:
۱- بررسی امکان تاسیس انستیتو یا دانشکده علوم پایه پزشکی در دانشگاههای معتبر کشور.
۲- بررسی امکان ایجاد دوره‌های پیش پزشکی برای ورود دانشجویان به رشته‌های عمومی علوم پزشکی (پزشکی- دندانپزشکی و داروسازی)
۳- بررسی امکان تداخل برخی از دروس علوم پایه در یکدیگر و ایجاد کرسیهای مشترک.
۴- بررسی امکان برخورداری از مجموعه امکانات گروه علوم پایه پزشکی و گروههای علوم پایه در سایر دانشگاههای غیر پزشکی.
۵- بررسی امکانات موجود در تربیت متخصص در رشته‌های علوم پایه پزشکی و ایجاد راهکارهای مناسب جهت کنترل و ارزشیابی آنها.
۶- استفاده بهینه از فناوریهای جدید در زمینه پژوهشهای علوم پایه پزشکی.
۷- بررسی امکان تولید وسایل و ابزار فناوریهای نوین.

بنرها

 

X