پاسخ‌گویی دانشگاه‌های ایران به بازار کار از منظر خبرگان آموزش عالی

دسته بندی
سه شنبه 1401/11/4 ساعت 10:14
شماره :
264

پاسخ‌گویی دانشگاه‌های ایران به بازار کار از منظر خبرگان آموزش عالی

حمیدرضا آراسته*، مجیدرضا کتابدار، بیژن عبدالهی، حسن رضا زین‌آبادی
مدیریت آموزش عالی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
چکیده:  
زمینه و هدف: پاسخ­گویی از ضرورت‌­های اندازه‌گیری عملکرد، ارزشیابی و نیازهای یک نظام کارآمد و خدمتگزار مردم سالار، محسوب می‌­شود. نظر به شروع موج بیکاری به‌ویژه در قشر دارای تحصیلات عالی در کشور که از دهه 1370 آغاز شد، دانشگاه‌­ها متهم به ناکارآمدی در قبال پاسخگویی به بازارکارند که این امر می‌بایست با بررسی ابعاد مختلف موضوع، شناسایی و ارائه شود. هدف این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی برای پاسخ­گویی دانشگاه­‌های کشور به بازارکاراست.
روش: این تحقیق در چارچوب پارادایم تفسیری و مطالعه کیفی قرار می‌گیرد که برای تحلیل اطلاعات و داده‌­ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. روش نمونه‌­گیری و گردآوری داده‌­ها مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان آموزش عالی بود که براساس نمونه‌گیری ملاک محور و زنجیره‌ای انتخاب شدند.
یافته‌­ها: هفده مؤلفه در 4 بُعد است شامل: بعد سیاست‌گذاری، ساختاری و مدیریتی (8 مؤلفه)، بعد آموزشی، مهارتی و پژوهشی (5 مؤلفه)، بعد فرهنگی (2 بعد) و بعد قوانین ومقررات (2 مؤلفه).
نتیجه‌گیری: به‌منظور کم شدن شکاف وضع موجود با وضعیت مطلوب دانشگا­ه‌­ها در جهت پاسخ­گویی به بازارکار و به‌خصوص کاهش بیکاری و افزایش رضایت دانش­‌آموختگان، اعتمادسازی بین دانشگاه و بازار کار و نیز محبوبیت بیشتر دانشگاه در این زمینه، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و به‌خصوص برنامه­‌ریزان آموزش ­عالی توجه و عنایت ویژه‌ای را به مولفه­‌های این پژوهش داشته باشند، اهم این مولفه‌­­ها عبارتند از: :تعامل دانشگاه با بازارکار، ارائه برنامه‌ریزی درسی و آموزش‌های کاربردی و مهارتی مبتنی‌بر بازارکار، توجه به انتصاب مدیران دانشگاهی پاسخ­گو در قبال بازار کار، تقاضا محور شدن رشته‌­ها و پذیرش دانشجو، ارائه آمار از وضعیت بازارکار، تعداد دانشجو و دانش‌آموخته به جامعه، مقابله با مدرک‌گرایی، اصلاح قوانین بازار کار و آیین‌نامه جذب و ارتقای هیئت علمی.
واژه‌های کلیدی: بازار کار، دانشگاه‌ها، مسئولیت اجتماعی

برای دریافت مقاله به تارنمای نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت مراجعه فرمایید.

بنرها

 

X