معاونت علمی

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/16 ساعت 12:04
نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

 

نوع اداره:
آخرین به روزرسانی: یکشنبه 1401/11/2 ساعت 12:14

گروه آموزش فرهنگستان علوم‌پزشکی در چارچوب رسالت کلی فرهنگستان در زمینه نیل به جامعه توحیدی و کمک به استقلال علمی و فرهنگی و توسعه علوم و فنون پزشکی می‌‌کوشد  با بهره‌گیری از ذخایر غنی فرهنگی و اسلامی و دانش روز و از طریق فعالیت‍‍های جمعی و جلب حمایت و تشویق دانشمندان برجسته، زمینه ارتقای سلامت آحاد جامعه و نیز گسترش مرزهای دانش آموزش علوم پزشکی را درکشور

بنرها

 

X